Obchodní podmínky

obchodní společnosti Ego Fashion, s.r.o., se sídlem Nad Ryšánkou 2005/7, 147 00 Praha 4 - Krč, identifikační číslo: 25992864, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118332 pro prodej poukázek a/nebo permanentek na služby prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.egothai.cz. Podmínky poskytování samotných služeb se řídí zvláštními podmínkami či pokyny prodejce jako poskytovatele služeb.

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ego Fashion, s.r.o., se sídlem Nad Ryšánkou 2005/7, 147 00 Praha 4 – Krč, identifikační číslo: 25992864, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118332 (dále jen „ prodejce“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „ smlouva“) uzavírané mezi prodejcem a jinou fyzickou osobou (dále jen „ nakupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodejce. Internetový obchod je prodejcem provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://eshop.egothai.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodejce, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. Uživatelský účet
 1. Na základě registrace nakupujícího provedené na webové stránce může nakupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může nakupující provádět objednávání poukázek a/nebo permanentek na služby (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může nakupující provádět objednávání poukázek a/nebo permanentek na služby též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávce poukázek a/nebo permanentek na služby je nakupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je nakupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené nakupujícím v uživatelském účtu a při objednávání poukázek a/nebo permanentek na služby jsou prodejcem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Nakupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Nakupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodejce může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy nakupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy nakupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 6. Nakupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodejce, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. Uzavření smlouvy
 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o poukázkách a permanentkách na služby včetně jejich cen a možností úhrady. Ceny poukázek a permanentek na služby jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny poukázek a permanentek na služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodejce uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Pro objednání poukázky a/nebo permanentky na služby vyplní nakupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaných poukázkách a/nebo permanentkách na služby (objednávané poukázky a/nebo permanentky „vloží“ nakupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady ceny poukázky a/nebo permanentky (dále společně jen jako „objednávka“).
 3. Před zasláním objednávky prodejci je nakupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky nakupující vložil, a to i s ohledem na možnost nakupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle nakupující prodejci kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné.
 4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon nakupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané poukázky a/nebo permanentky na služby, cenu poukázky a/nebo permanentky, osobu nakupujícího, způsob úhrady ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení nakupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 5. Prodejce neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení nakupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty nakupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa nakupujícího“).
 6. Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (objem požadovaných poukázek či permanentek na služby, celková výše ceny) požádat nakupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodejcem a nakupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodejcem zasláno nakupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty nakupujícího.
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodejce splnit, zašle nakupujícímu na elektronickou adresu nakupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko nakupujícího.
 9. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací nakupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
 10. Nakupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku obdržení poukázky a/nebo permanentky. Zrušení objednávky je nakupující povinen prodejci oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.
 11. Nakupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé nakupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí nakupující sám.
 12. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodejcem archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.
 1. Cena poukázky a permanentky na služby a platební podmínky
 1. Cenu poukázky a/nebo permanentky na služby může nakupující uhradit prodejci následujícími způsoby:
  • bezhotovostně platební kartou.
 2. Prodejce nepožaduje od nakupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek nakupujícího uhradit cenu poukázky a/nebo permanentky na služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodejce.
 4. Případné slevy z ceny služby poskytnuté prodejcem nakupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodejce ohledně plateb prováděných na základě smlouvy nakupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodejce je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodejce nakupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nakupujícího.
 1. Poukázka na služby
 1. Poukázka na služby opravňuje osobu, která je jejím držitelem nebo v jejíž prospěch je poukázka vystavena (dále jen "obdarovaný"), k poskytnutí služby, na kterou je poukázka vystavena, přičemž tuto službu poskytuje prodejce.
 2. Poukázka má formu číselného kódu a prodejcem je vždy poskytována v elektronické podobě ve formátu PDF. Poukázka bude nakupujícímu doručena prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mail, zadaný nakupujícím v objednávce, a to do 2 dnů ode dne, kdy bude prodejci na jeho účet připsána platba za poukázku.
 3. Poukázku lze využít pouze jednorázově a její hodnotu nelze rozdělit a využít na více než jednu službu. Poukázka po jejím využití zanikne.
 4. Poukázku (ani její nominální část) nelze vyměnit za finanční prostředky.
 5. Platnost poukázky je 5 měsíců ode dne jeho vystavení a služba, na kterou je poukázka vystavena, musí být využita v průběhu tohoto období. Uplynutím doby platnosti právo na využití poukázky zaniká a nakupující ani obdarovaný nemají nárok na jakoukoli finanční či jinou náhradu ani na vrácení uhrazené ceny za poukázku či náhradu škody. Prodloužení platnosti poukázky není možné.
 6. Pro využití poukázky je nutno číselný kód, který poukázka obsahuje, předložit v provozovně prodejce před poskytnutím služby.
 7. Nakupující (či obdarovaný) jsou povinni zabezpečit poukázku proti ztrátě, odcizení či neoprávněnému použití třetí osobou. V případě ztráty či odcizení poukázky je nakupující (či obdarovaný) povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost písemně oznámit prodejci. Prodejce neodpovídá za užití poukázky neoprávněnou osobou, pokud prodejci ztráta či odcizení nebyla písemně oznámena, nebo mu byla oznámena až po poskytnutí služby.

 

 1. Poukázka na kredit k využití solária
 1. Poukázka na kredit k využití solária opravňuje osobu, která je jejím držitelem, k poskytnutí služeb solária v hodnotě kreditu, na který je tato poukázka předplacena.
 2. Poukázka na kredit k využití solária, zakoupená online, má formu číselného kódu a je prodejcem vždy poskytována v elektronické podobě ve formátu PDF. Poukázka na kredit k využití solária bude nakupujícímu doručena prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mail, zadaný nakupujícím v objednávce, a to do 2 dnů ode dne, kdy budou prodejci na jeho účet připsány peněžní prostředky odpovídající ceně poukázky na kredit k využití solária.
 3. Poukázka na kredit k využití solária je při první návštěvě provozovny prodejce nakupujícímu vyměněna za permanentku ve fyzické podobě. Vydání permanentky je zpoplatněno zálohovým poplatkem 100,- Kč, který je vratný při vrácení fyzické permanentky prodejci. V případě, že nakupující je již držitelem fyzické permanentky, uplatní poukázku v provozovně prodejce, přičemž s poukázkou předloží permanentku a na permanentku mu bude vložen kredit k využití solária, odpovídající hodnotě poukázky.
 4. Na žádost nakupujícího poskytne prodejce nakupujícímu informaci o zůstatku kreditní permanentky.
 5. Platnost poukázky na kredit k využití solária činí 2 měsíce ode dne jejího vystavení, přičemž v této lhůtě musí být poukázka uplatněna v provozovně prodejce a vyměněna za permanentku. 
 6. Kredit na permanentce je nutno vyčerpat nejpozději do 2 let ode dne vložení kreditu na kreditní permanentku. Každým vložením částky v minimální výši 500,- Kč se platnost kreditu prodlužuje o další 2 roky ode dne, kdy byla částka v minimální výši 500,- Kč na kreditní permanentku vložena.
 7. Držitel kreditní permanentky je povinen zabezpečit kreditní permanentku proti ztrátě, odcizení či neoprávněnému použití třetí osobou. V případě ztráty či odcizení kreditní permanentky je nakupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost písemně oznámit prodejci. Prodejce neodpovídá za užití kreditní permanentky neoprávněnou osobou, pokud prodejci ztráta či odcizení nebyla písemně oznámena, nebo mu byla oznámena až po poskytnutí služby. V případě ztráty či odcizení kreditní permanentky vystaví prodejce za poplatek duplikát kreditní permanentky, předplacený na částku, která byla na původní kreditní permanentce evidována k okamžiku ohlášení její ztráty či odcizení prodejci.
 1. Předplacená permanentka na masáže
 1. Předplacená permanentka na masáže opravňuje osobu, která je jejím držitelem, k poskytnutí služeb v podobě masáží, poskytovaných prodejcem, v předplaceném počtu.
 2. Elektronická předplacená permanentka na masáže, zakoupená online, má formu číselného kódu a je prodejcem vždy poskytována v elektronické podobě ve formátu PDF. Elektronická předplacená permanentka bude nakupujícímu doručena prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mail, zadaný nakupujícím v objednávce, a to do 2 dnů ode dne, kdy budou prodejci na jeho účet připsány peněžní prostředky odpovídající ceně předplacené permanentky.
 3. Předplacená permanentka na masáže je při první návštěvě provozovny prodejce nakupujícímu vyměněna za permanentku ve fyzické podobě.
 4. Na žádost nakupujícího poskytne prodejce nakupujícímu informaci o zůstatku služeb předplacených permanentkou.
 5. Předplacenou permanentku na masáže je nutno zcela vyčerpat nejpozději do 12 měsíců ode dne vystavení předplacené permanentky. Prodloužení platnosti předplacené permanentky není možné.
 6. Držitel předplacené permanentky na masáže je povinen zabezpečit časovou permanentku proti ztrátě, odcizení či neoprávněnému použití třetí osobou. V případě ztráty či odcizení časové permanentky je nakupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost písemně oznámit prodejci. Prodejce neodpovídá za užití časové permanentky neoprávněnou osobou, pokud prodejci ztráta či odcizení nebyla písemně oznámena, nebo mu byla oznámena až po poskytnutí služby.
 1. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Nakupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být prodejci odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. Pro odstoupení od smlouvy může nakupující využit Formulář vzorový pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodejcem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může nakupující zasílat na adresu provozovny prodejce Ego Fashion, s.r.o., Dolní 102, 580 01 Havlíčkův Brod nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@egothai.cz. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. V případě odstoupení od smlouvy nese nakupující náklady spojené s administrací zrušení smlouvy. Nakupující bere na vědomí, že v případě, že mu k nákupu byl poskytnut kupon na slevu, službu či jinou výhodu, odstoupením od smlouvy platnost tohoto kuponu zaniká.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
 4. V případě vrácení permanentky či poukázky v elektronické podobě postačí vyplněný a odeslaný Formulář pro odstoupení od smlouvy  zaslaný elektronicky na adresu prodejce info@egothai.cz.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodejce peněžní prostředky přijaté od nakupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy nakupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodejce od nakupujícího přijal.
 6. Odstoupí-li nakupující od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodejce s plněním na základě výslovné žádosti nakupujícího začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí prodejci poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí nakupující prodejci poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění. Nakupující bere na vědomí, že uplatnění permanentky či poukázky před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy je výslovnou žádostí nakupujícího k započetí plnění služby. Uplatnění poukázky je vždy jednorázové a po započetí plnění služeb na základě poukázky nelze vrátit poměrnou část sjednané ceny poukázky.
 7. Je-li poskytnut nakupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodejcem a nakupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy nakupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a nakupující je povinen prodejci vrátit i poskytnutý dárek.
  1. Přeprava a dodání permanentek a/nebo poukázek
 1. V případě, že je forma či způsob doručení smluven na základě zvláštního požadavku nakupujícího, nese nakupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodejce podle smlouvy povinen dodat permanentku či poukázku na místo určené nakupujícím v objednávce, je nakupující povinen převzít poukázku při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně nakupujícího nutno permanentku či poukázku doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je nakupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním permanentky či poukázky, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zásilky od přepravce je nakupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí nakupující zásilku od přepravce převzít.
 1. Práva z vadného plnění
 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodejce odpovídá nakupujícímu, že permanentka či poukázka při převzetí nemá vady a je způsobilá k využití na služby, na které je určena.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje nakupující u prodejce na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání, eventuálně písemně (e-mailem nebo prostřednictvím poštovní zásilky). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodejce obdržel od nakupujícího reklamaci.
 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
 1. Nakupující nabývá vlastnictví k permanentce či poukázce zaplacením celé ceny.
 2. Prodejce není ve vztahu ke nakupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 4. Platforma pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodejcem a nakupujícím ze smlouvy.
 5. Prodejce je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Nakupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. Ochrana osobních údajů

 

 1. Svou informační povinnost vůči nakupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi provozovatelem (prodejcem) a zákazníkem, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodejce plní provozovatel (prodejce) prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásadami zpracováním osobních údajů, který je dostupný zde*).

 

 1. Uzavřením smlouvy s provozovatelem (prodejcem) osobou zákazníka, jejíž součástí jsou vždy tyto obchodní podmínky, nakupující výslovně prohlašuje, že je seznámen se zásadami zpracování osobních údajů, s jejichž zněním umístěným zde*) se před uzavřením smlouvy nakupující seznámil.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 1. Nezaškrtne-li nakupující při objednávce nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru, souhlasí nakupující se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodejce na elektronickou adresu nakupujícího. Svou informační povinnost vůči nakupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů nakupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodejce prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Nakupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodejce ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač nakupujícího, může nakupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 1. Doručování
 1. Oznámení týkající se vztahů prodejce a nakupujícího, zejména týkající odstoupení od smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky na adresu prodejce, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného nakupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení nakupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
 2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
 3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu nakupujícího či uvedenou nakupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodejce.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. V případě vyšší moci je prodejce zproštěn všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy nebo obchodních podmínek a jakékoliv jejich nedodržení ze strany prodejce bude tolerováno, stejně jako nebude prodejce odpovědný za jakoukoli případnou škodu v situaci, kdy takovéto nedodržení bude způsobeno některou z příčin vyšší moci. Za vyšší moc se považuje zejména živelní pohroma či pohromy, svévolné jednání třetích osob, revoluce, povstání, vzpoura, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, obsazení majetku nezbytného pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, války, invaze, mobilizace, embargo, vojenský režim, nouzový stav, stav ohrožení státu, mimořádné opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, krizové opatření, změna politické situace, která omezuje či znemožňuje plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo z jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného jaderného zařízení nebo součásti takového zařízení, teroristický útok, nečinnost státních orgánů, v době uzavření smlouvy objektivně nepředvídatelný vliv a nařízení orgánů veřejné správy, jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy s retroaktivní časovou působností, které brání prodejci v plnění povinností vyplývajících ze smlouvy a prodejce je nemohl předvídat, překonat nebo odvrátit ani ovlivnit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat či prodlení třetích osob.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří Formulář pro odstoupení od smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodejce: adresa pro doručování Ego Fashion, s. r. o., Dolní 102, 580 01 Havlíčkův Brod, adresa elektronické pošty info@egothai.cz, telefon 725 947 720.
 6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2020 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodejce si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Havlíčkově Brodě dne 1. 11. 2020

Věříme, že se stanete našimi spokojenými zákazníky a přejeme vám příjemný nákup.

 

Přílohy:

Obchodní podmínky

Formulář pro odstoupení od smlouvy - vzor